• Eleganckie. Niepowtarzalne. Spersonalizowane

  Upominki dla firm

  Doskonałe podziękowanie dla Twoich pracowników
 • Oferta "szyta na miarę" - indywidualne dostosowana do oczekiwań

  Prezent Biznesowy

  Pewna inwestycja w budowanie relacji z kontrahentami
 • Idealny prezent dla kontrahentów, klientów, pracowników?

  Personalizacja

  SZYBKOŚĆ. PROFESJONALIZM. DOPASOWANIE


Regulamin

Warunki Sprzedaży, Dostaw i Płatności Realizowane przez Firmę Gift Factory

§ 1. Informacje Ogólne; Definicje

1. Niniejsze warunki umów (dotyczących sprzedaży oraz dostaw) zawieranych ze sklepem Gift Factory (www.giftfactory.com.pl) mogą być stosowane w stosunkach prawnych między Anna Boczar, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GF Anna Boczar, ul. Gwiaździsta 25/119, 01-651 Warszawa, numer NIP 118 184 26 30, numer REGON 365680779, w których ww. przedsiębiorca jest zleceniobiorcą (dostawcą usług) lub sprzedawcą.

2. Zawierając umowę ze Sprzedawcą - Gift Factory, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Sprzedawca / Zleceniobiorca – Anna Boczar, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GF Anna Boczar, ul. Gwiaździsta 25/119, 01-651 Warszawa, numer NIP 118 184 26 30, numer REGON 365680779; Zwany dalej Gift Factory,
b) Zestawy Prezentowe / Towary – rzeczy ruchome, których fotografie oraz szczegółowe opisy dostępne są na odpowiednich podstronach witryny www.giftfactory.com.pl. Kwoty wyrażone w polskich złotych (PLN), podane przy opisie Towarów nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy;
c) Usługi – oferowane odpłatnie przez Sprzedawcę usługi (polegające głównie na personalizacji sprzedawanych Zestawów Prezentowych - usługi grawerowania, malowania, pakowania i inne), których opisy znajdują się na stronach witryny www.giftfactory.com.pl. Kwoty wyrażone w polskich złotych (PLN), podane przy opisie Usług nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy;
d) Klient / Zamawiający – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który wyraził drogą mailową (w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego witryny www.giftfactory.com.pl) lub telefoniczną deklarację zakupu Zestawów Prezentowych i wypełnił warunki niezbędne do wykonania zamówienia wymienione w § 2. Złożenie deklaracji zakupu jest rozumiane jako złożenie przez Klienta oferty nabycia Towaru lub Usługi, które nie jest jeszcze równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe. Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące m.in. wielkości zamówienia składanego u Zleceniobiorcy powinny odbywać się drogą pisemną (mailowo) pod rygorem nieważności.
e) Cena – zaoferowana przez Klienta i zaakceptowana przez Sprzedawcę kwota w polskich złotych lub w innej walucie, którą Klient jest zobowiązany uiścić celem dostawy Towaru lub świadczenia na jego rzecz zamówionej Usługi. Łączna Cena za zamówione Towary lub Usługi może być powiększona o dodatkowe koszty (mowa o cenach Usług dodatkowych, o których mowa w § 1 pkt. 3c). Wszystkie koszty dodatkowe zostają przedstawione Klientowi przed zawarciem umowy.

§ 2. Zamówienia; Oferty Nabycia Towarów i Usług

1. Złożenie Oferty Nabycia Towarów i Usług przez Klienta, zwane dalej Zamówieniem, odbywa się drogą mailową (adres: biuro@giftfactory.com.pl). Treść Zamówienia musi zawierać następujące dane:
a. nazwa podmiotu zamawiającego (Klienta),
b. wielkość zamówienia
c. rodzaj wybranego zestawu spośród gotowej oferty "Gift Factory Basic" lub oczekiwania względem zestawu "Szytego na Miarę" (w tym budżet, którym dysponuje Klient).
d. oczekiwany termin realizacji zamówienia,
e. informację na temat wybranego sposobu doręczenia Zamówienia: odbiór osobisty / dostawa realizowana na zlecenie Klienta / dostawa realizowana przez Zleceniobiorcę. Dostawa realizowana przez Zleceniobiorcę wiąże się z dodatkowymi kosztami, które zostaną przedstawione Klientowi przed zawarciem umowy.

2. W ciągu 2 dni od złożenia Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, aby przyjąć lub odrzucić jego Zamówienie (w przypadku zamówienia dotyczącego konkretnego zestawu z gotowej oferty) lub przedstawić Klientowi ofertę zawierającą przykładowe propozycje realizacji zamówienia (spośród gotowych propozycji lub przygotowane wg dyspozycji Klienta). W ofercie zawarte zostały informacje dotyczące rodzaju opakowania, ilości oraz rodzaju produktów wchodzących w skład proponowanych Zestawów Prezentowych. Dodatkowo oferta szczegółowo wskazuje cenę pojedynczego zestawu w kwocie netto, do której należy doliczyć VAT w wysokości 23% oraz kwotę określającą wartość całego zamówienia również w kwocie netto.

3. Wszystkie elementy oferty zachowują swoją ważność przez 14 dni od daty sporządzenia, o ile termin nie został określony odmiennie. Zamówienie złożone przez Zamawiającego jest dla GIFT FACTORY wiążące od momentu wysłania pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Niniejszy zapis dotyczy także wszelkiego rodzaju załączników, uzupełnień, ustalonych zmian, projektów, wymiarów, pojemności bądź gramatury, smaków, kolorów oraz planowanego terminu realizacji.

4. W przypadkach, gdy kontakt z Klientem jest niemożliwy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedawcy oraz tych, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. niepoprawny adres e-mail Klienta podany w formularzu kontaktowym), złożona przez Klienta oferta nabycia Towarów lub Usług zostanie odrzucona przez Sprzedawcę.

5. Wszystkie podane w ofertach ceny zostały ustalone loco GIFT FACTORY Warszawa, ul. Gwiaździsta 25/119 01-651.

6. Podane w ofercie ceny nie uwzględniają kosztów transportu, logistyki, przygotowania do wysyłki wg rozdzielników etc. W przypadkach zastosowania niestandardowych opakowań wg życzeń Klienta, do ceny Zestawów Prezentowych zostanie doliczony ich koszt. Pakowanie zamówionych Towarów w indywidualne (pojedyncze) opakowania, gotowe do wysyłki kurierskiej / pocztowej, podnosi jednostkowy koszt realizacji - w zależności od rodzaju produktu i wielkości zamówienia o kwoty w przedziale 6-10 PLN netto/szt. Przygotowanie wysyłek na podstawie indywidualnych rozdzielników jest możliwe i wyceniane indywidualnie w zależności od stopnia komplikacji operacji logistycznej. Wiążącą ofertę na dodatkowe czynności związane z indywidualnym przygotowaniem Towarów do wysyłki Zleceniobiorca przygotowuje w oparciu o otrzymane od Klienta precyzyjne wytyczne.

7. Złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów lub Usług rodzi po stronie Sprzedającego prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Dane zbierane są wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy.

8. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.

§ 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży; Przekazanie Umowy do Realizacji

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie przez Gift Factory przyjęcia zamówienia do realizacji, przy czym potwierdzenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Następuje ono w formie pisemnej i jest przekazywane Zamawiającemu za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Wielkość minimalnego zamówienia zależna jest od rodzaju wybranego zestawu, co zostało wyszczególnione w opisach poszczególnych kategorii.

3. Zawartość przygotowywanych zestawów prezentowych może ulec modyfikacjom, w przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzących w skład zestawów upominkowych Gift Factory zobowiązuje się do dostarczenia towarów równorzędnych lub wyższej wartości. Wszelkie zmiany dotyczące składu zamówionych zestawów, zostaną skonsultowane z Klientem i przekazane do realizacji dopiero po uzyskaniu z jego strony akceptacji.

4. Koniecznym warunkiem przekazania umowy do realizacji, o ile nie ustalono inaczej, jest dokonanie przez Zamawiającego przedpłaty w wysokości 50% wartości brutto całego zamówienia (w przypadku eksportu 100% wartości). Płatność powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta, na podstawie faktury pro-forma. Przez wpłatę rozumie się uznanie na rachunku bankowym Zleceniobiorcy - Gift Factory. W szczególnych okolicznościach (rozumianych najczęściej jako krótki termin realizacji) czas oczekiwania na płatność może zostać skrócony. W przypadku zamówień realizowanych w czasie krótszym, niż 10 dni roboczych, rezygnuje się z formy częściowej przedpłaty, a warunkiem przekazania umowy do realizacji jest przedpłata 100% wartości zamówienia.

5. Warunkiem niezbędnym do wykonania przez Gift Factory brandingu opakowań zestawów prezentowych (oznakowania logotypem / nazwą Klienta) jest przekazanie do Gift Factory (na nośniku magnetycznym lub drogą mailową na adres: biuro@giftfactory.com.pl) projektu graficznego nadruku, w żądanej wielkości o rozdzielczości 300 dpi. Otrzymanie przez Gift Factory ostatecznej wersji projektu graficznego druku od Klienta uznawane jest za ostateczne potwierdzenie brandingu i skutkuje zleceniem zamówienia do produkcji. W późniejszym terminie wprowadzenie zmian nie jest już możliwe.

§ 4. Realizacja Zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 3 tygodni od przyjęcia zamówienia i ostatecznej akceptacji projektu. Wyjątek może stanowić zamówienie, które zostało przyjęte przez Sprzedającego - Gift Factory do realizacji w innym terminie (koniecznie określonym pisemnie).

2. Zleceniobiorca - Gift Factory zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówienia w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań umownych przez Zamawiającego.

3. Gift Factory nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zakresie dostaw (również wówczas, gdy daty i terminy zostały wcześniej uzgodnione z Zamawiającym), które nastąpiły w wyniku działania siły wyższej lub innych zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, w tym m.in. warunki pogodowe, awarie, strajki, braki w dostawach mediów, trudności w uzyskaniu surowców lub nakazy urzędowe.

4. Zleceniobiorca - Gift Factory zastrzega sobie prawo do odroczenia lub odstąpienia od wykonania zlecenia, jeśli jego realizacja napotyka na przeszkody opisane powyżej.

5. Podczas realizacji zlecenia, którego przedmiotem są zestawy prezentowe zawierające produkty wymagające szczególnego sposobu przechowywania (np. w warunkach chłodniczych) Gift Factory zobowiązuje się udzielić Klientowi szczegółowych wytycznych dotyczących przechowywania produktu. Zleceniobiorca - Gift Factory gwarantuje deklarowany minimalny okres przydatności do spożycia tylko w sytuacji, gdy towary nabyte przez Klienta były przez Niego odpowiednio przechowywane.

6. Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane z momentem bezpośredniego odbioru zamówionego Towaru przez Klienta lub z chwilą nadania zamówienia przez Sprzedającego - Gift Factory do przewozu.

7. Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością Gift Factory (GF Anna Boczar) do czasu otrzymania umówionej, całkowitej zapłaty za realizowane zamówienie.

§ 5. Terminy Realizacji i Zasady Dostaw

1. Termin realizacji każdego z zamówień jest ustalany z Klientem indywidualnie i potwierdzany pisemnie drogą mailową.

2. Dostawa zamówienia zostaje przekazana do realizacji w ustalonym z Klientem terminie, po uregulowaniu całkowitej wartości zamówienia. W przypadku zamówień poprzedzonych bezzwrotną zaliczką - po wpłacie pozostałych 50% wartości faktury brutto, w przypadku zamówień o krótkim terminie realizacji - po wpłacie 100% wartości zamówienia. Szczegółowe kwestie dotyczące płatności za zamówienia zostały przedstawione w § 4 pkt. 4. Przez wpłatę rozumie się uznanie na rachunku GF Anna Boczar.

3. Odbiór towaru następuje z magazynu Gift Factory na koszt Zamawiającego.

4. Firma Gift Factory wysyła dostawę przygotowanych przez nią Zestawów Prezentowych za pośrednictwem firm kurierskich lub innymi środkami transportu, na zlecenie Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. Z chwilą wydania zamówienia z magazynu, Gift Factory nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania wynikłe ze strony firm transportowych.

5. Niektóre z produktów wchodzących w skład Zestawów Prezentowych oferowanych przez Gift Factory wymagają specjalnych form lub środków transportu - transport paletowy, transport chłodniczy etc. O konieczności wybrania szczególnych form przewozu i ich kosztach Zamawiający zostanie uprzednio poinformowany przez Gift Factory. Jedynie na wyraźne, pisemne zlecenie, koszt i ryzyko Klienta Zamówienie może zostać wysłane bez zabezpieczeń (np. bez palet, samochodami bez zabezpieczeń termicznych itd.). Towar transportowany w ten sposób, w żadnym zakresie, nie podlega reklamacji w Gift Factory.

6. W przypadku gdy dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług wybranej firmy oraz sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki w obecności kuriera.

7. W razie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, Klient standardowo zostaje zobowiązany do: sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej, wykonania zdjęć uszkodzonej przesyłki oraz przesłania pisemnego powiadomienia o zaistniałej sytuacji do Gift Factory w terminie do 3 dni roboczych od daty podjęcia przesyłki.

§ 6. Formy Płatności

1. Płatność za zamówione Zestawy Prezentowe może być uiszczona poprzez:
a. płatność gotówkową (przy odbiorze towarów);
b. przelew bankowy na konto Sprzedającego nr 60 1050 1025 1000 0092 3313 2092 w banku ING Bank Śląski.

2. Jakikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.

3. W przypadku nie możności dokonania zwrotu z powodu okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności (szczególnie - niemożność skontaktowania się z Klientem) Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje rozpatrywane są przez firmę Gift Factory wyłącznie w przypadku ich pisemnego zgłoszenia (drogą mailową pod adres: biuro@giftfactory.com.pl) firmie Gift Factory w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru.

2. W przypadku, gdy reklamacja ma charakter jakościowy, niezbędnym warunkiem jej rozpatrzenia jest dostarczenie do siedziby firmy Gift Factory wadliwego towaru. Kosz dostarczenia pokrywa Zamawiający. W przypadku uznania słuszności reklamacji, koszt ten zostanie zwrócony Zamawiającemu.

3. Wszystkie Towary wchodzące w skład Zestawów Prezentowych komponowanych przez Gift Factory objęte są rękojmią za wady fizyczne i prawne, udzieloną przez producentów w.w. Towarów.

4. Reklamacje dotyczące towaru z nadrukiem wykonanym poza firmą Gift Factory lub dotyczące szkód powstałych w wyniku opóźnienia odbioru towaru lub jego niewłaściwego przechowywania, nie będą rozpatrywane.

§ 8. Odpowiedzialność; Rozwiązanie Umowy

1. Firma Gift Factory zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w niżej wymienionych przypadkach:
a) nie zrealizowania przez Zamawiającego w terminie warunków Umowy,
b) wstrzymania płatności,
c) złożenia wobec przedsiębiorstwa Zamawiającego wniosku o upadłość
d) rozwiązania przedsiębiorstwa Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn niezawinionych przez Zleceniobiorcę - Gift Factory, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na jego rzecz kary umownej w wysokości 75% wartości zamówienia brutto.

§ 9. Pozostałe Postanowienia

1. Wszelką korespondencję mailową dotyczącą zamówień, zapytań ofertowych, reklamacji należy kierować na adres mailowy: biuro@giftfactory.com.pl.

2. Witryna giftfactory.com.pl nie prowadzi detalicznej ani hurtowej sprzedaży samych alkoholi.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia błędów lub nieścisłości na stronie internetowej. Co za tym idzie, informacje na niej zawarte nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

4. Wszelkie logotypy oraz nazwy własne użyte na potrzeby stworzenia oferty handlowej są własnością ich właścicieli, a ich wykorzystanie na stronie www ma charakter służący jedynie celom poglądowym.

5. Zdjęcia Zestawów Prezentowych wykorzystane na stronie są wyłączną własnością firmy Gift Factory i stanowią prezentację zawartości faktycznych upominków realizowanych przez firmę. Układ produktów zaprezentowanych na zdjęciu różni się od układu produktów w zestawach zapakowanych do wysyłki.

6. Zawartość każdego z Zestawów Prezentowych została zdefiniowana za pomocą listy produktów umieszczonej na podstronie odrębnie przedstawiającej każdy z zestawów lub w przedstawionej Klientowi ofercie.